Nyborg som Handelsby – i 800 år

Nyborg har gennem hele sin historie været en driftig handelsby. Det er den fortsat. Nyborg by er formentligt opstået i forbindelse med slottet i slutningen af 1200-tallet og har udviklet sig i takt med dette. Fra Danehofslottet strækker handelsgaderne sig ned til Vor Frue Kirke gennem den historiske bymidte.

Det middelalderlige gadenet rummer et rigt handelsliv. Her ligger en række store, gamle købmandsgårde, hvoraf nogle er middelalderlige i deres kerne, andre er kommet til senere, mens flere gik til ved de store bybrande i 1790erne og derfor har fået nye facader eller er blevet genopbygget. Ikke desto mindre er de arvtagerne til en lang og rig handelstradition.

Byen fik sine første købstadsprivilegier allerede under Valdemar Sejr i første halvdel af 1200-tallet. Kongerne og hoffet handlede naturligvis også i den driftige by, hvis love og stadsret går helt tilbage til 1271. Der er afholdt et fødevare- og blomstermarked ved Vor Frue kirke siden 1290erne og i det hele taget har der været et rigt og blomstrende handelsliv, der også var knyttet til Nyborgs centrale rolle som trafikalt knudepunkt til lands og til vands midt i det danske rige.

Siden middelalderen har byens store købmænd og handlende leveret varer til hoffet. Vi kan se i de kongelige regnskaber, at de handlede i byen. Når kongen mødtes med sit hof i Nyborg eller for at holde parlament, så var hele oplandet involveret i at levere fødevarer og produkter til byen, så de mange munde kunne brødfødes.

Man har tidligere troet, at byen lå inde på fastlandet af Fyn. Mere og mere tyder imidlertid på, at byen altid har ligget der, hvor den historiske bymidte er i dag. Nyborg har altså fungeret som en driftig handelsby i mere end 800 år og har fortsat et rigt handelsliv.

Danehof-Advisory Board
I Nyborg afholdes en række store events i løbet af året. Disse events skal både fortælle historien om Nyborgs kongelige fortid, men også historien om byen som driftig handelsby fra middelalderen op til i dag. I januar måned 2015 inviterede Østfyns Museer / Nyborg Slot – handelstanden til et møde om Danehofmarkedets  fremtid. Med et  ønske om fortsat at udvikle markedet, nedsatte kreative handlende en tænketank - Danehof-Advisory Board (D-AB). D-AB har udviklet en lang række ideer, der kan være med til at fremme markedet og ikke mindst handlen i midtbyen. Hovedformålet med D-AB er netop at være drivkraften ved forskellige events og på den måde binde historien og Nyborg som levende handelsby sammen.