Newcastles of the World - blog 2

Af Janus Møller Jensen, torsdag 26. juni 2014 Kategorier: nyborg,Newcastles of the world,Kulturarv

Forfatter til dette indlæg:

/Media/CropUp/authorlarge/media/7647/janus_lille.jpg
Janus Møller Jensen ph.d. i historie, Afdelingsleder 65310207 jmj@ostfynsmuseer.dk
/Media/CropUp/blogpost/media/308056/blog_newcastles.jpg

I uge 18 deltog Malene Refshauge Beck og undertegnede som repræsentanter for Nyborg Kommune i konferencen Newcastles of the World (NotW) 2014 i Nové Hrady i Tjekkiet. Her deltog omkring 70 delegerede fra 9 byer, der alle har det tilfælles, at de hedder Nyborg. Konferencen for sammenslutningen af Nyborge afholdes hvert andet år. Det var anden gang, Nyborg Kommune var inviteret med, men første gang vi deltog. Formålet var at undersøge, hvad dette netværk af byer fra hele verden gik ud på, og hvilket potentiale der var for Nyborg Kommune i at gå ind i sammenslutningen. Resultatet var meget positivt. I har tidligere på Malenes blog kunnet læse om optakten til besøget, og her følger så nogle tanker om det vi oplevede, og hvad vi kan bruge det til fremadrettet.

Baggrund
Initiativet til sammenslutningen af Nyborge blev taget i 1998 af Shinshiro i Japan og har nu deltagelse af 13  Nyborge fra hele verden (Nyborg DK ikke medregnet). Målet for netværket er kulturudveksling i bred forstand og at udvikle uddannelse, turisme og erhverv til gavn for alle de involverede. Alt sammen med udgangspunkt i det fælles navn - Nyborg. NotW har mødtes hvert andet år siden 1996. De har en hjemmeside (http://newcastlesoftheworld.com/) og udsender et nyhedsbrev, men derudover ingen formel organisation bag sig. Målet med selve konferencen 2014 var at diskutere, hvordan netværket og de tiltag, der allerede er gjort, kan sikres i fremtiden, samt få beskrevet sammenslutningens formål og målsætninger. Sidst men ikke mindst skulle der findes en løsning på, hvordan man sikrede, at det kunne føres ud i livet.

Deltagerne
Delegationerne fra de forskellige byer var uens sammensat, men flere var ledet af byens borgmester og et hold af lokalpolitikere og/eller embedsmænd, der bl.a. repræsenterede erhverv og udvikling, skole og kultur, socialafdeling m.fl. Desuden deltog byplanlæggere, arkitekter, erhvervsfolk, turismemedarbejdere og lokalt engagerede ildsjæle fra erhvervs- og foreningslivet (læs mere om deltagerne på foreningens hjemmeside). På en række sessioner, blev den ovenfor beskrevne dagsorden diskuteret først på baggrund af en række præsentationer af de enkelte byer inden for en overordnet overskrift, som blev diskuteret i plenum. Dernæst i en række workshops, hvor hver by bød ind med de punkter, som de syntes var vigtigst at sammenslutningen skulle engagere sig i og arbejde for. Sideløbende arbejde en ungdomsafdeling af NotW med en række af de tilsvarende spørgsmål, der handlede om, hvordan ungdomsorganisationen kunne udvikle sig og hvilke emner og muligheder, de ville engagere sig i. Denne udveksling af unge mennesker, studerende og deres engagement i det politiske liv er en væsentlig del af hele NotW konceptet.

Nyborgs bidrag
De udsendte medarbejdere fra Østfyns Museer havde hver en præsentation, der tog udgangspunkt i arbejdet med kulturarven i Nyborg som menneskelig og økonomisk ressource til at skabe identitet og vækst. Derudover fungerede Malene Beck som ordstyrer på en af sessionerne. Arbejdet med kulturarven i Nyborg, herunder det tætte samarbejde mellem museum og kommune, de øvrige kulturinstutioner i byen og den store inddragelse af byens borgere og den lokale forankring, har tidligere vakt stor interesse i udlandet, når det er blevet præsenteret rundt omkring. F.eks. senest i EU-projektet Agora 2.0 i Narva (Estland) i 2012 og i samarbejdet i The Association of Museums and Castles around the Baltic Sea i Turaida (Letland) i 2013. Nyborg-modellen gik også her rent ind, og resultatet blev, at Kulturarvsturisme og city branding blev indskrevet i de endelige dokumenter, som de deltagende byer blev enige om skulle definere arbejdet i NotW fremadrettet.

Beslutninger
De deltagende byer er alle meget forskellige, har forskellige interesser og udgangspunkter, men også grundlæggende en række ting til fælles ud over selve navnet. Den bruttoliste af punkter og emner, som byerne blev enige om at samarbejde om fremadrettet, afspejler denne diversitet (se dokumentet her: http://newcastlesoftheworld.com/host-newcastle-2014/). Især punkter som afskaffelse af ulighed i samfundet, økonomisk vækst og bedre fremtidsmuligheder for unge kan virke urealistiske at skulle gennemføre i praksis på et mere overordnet niveau. Men som hensigtserklæring har det ikke desto mindre en værdi. Derudover blev det vedtaget, at der skulle formuleres en kortfattet og præcis tekst, der beskrev hvad NotW er, som kunne bruges på alle byernes hjemmesider; udviklingen af en ny, opdateret og moderne hjemmeside, der kunne fungere som platform for sammenslutningens arbejde og sikre dets synlighed; brug af sociale medier til at fremme kendskabet til sammenslutningens arbejde; og et sekretariat, der kan besvare henvendelser. Ungdomsafdelingen mødes og afholder større sideløbende arrangementer, kurser og møder med henblik på at styrke det internationale perspektiv og inddrage unge mennesker i de politiske beslutningsprocesser.

Vurdering og fremtid
Vores samlede vurdering af sammenslutningen er, at det er en seriøs og målrettet organisation, der både kan og vil samarbejde fremadrettet. Første udfordring er at sikre fundamentet for en egentlig og mere formel struktur og organisation og få beskrevet sammenslutningen og dens målsætninger. De deltagende byer kom med et seriøst bud på det første og har formuleret det andet. Resultatet blev arbejdsdokumentet, som vi underskrev som en hensigtserklæring om, at disse punkter vil vi arbejde hen imod at få realiseret i en eller anden form helt eller delvist - måske især det sidste.

Der er en række umiddelbare gevinster ved at gå nærmere ind i samarbejdet, som kan realiseres relativt hurtigt:

  • Markedsføringsmæssigt ligger der et godt potentiale i at indgå i en global sammenslutning med en unik profil. Her vil det være let og stort set omkostningsfrit at arbejde på fælles turist- og markedsføringstiltag, der skal skabe synlighed i en større sammenhæng på verdensplan. Konkrete turismesamarbejdsplaner kan også udvikles, selvom effekten her måske igen vil være størst på øget synlighed i første omgang.
  • Man kan umiddelbart søge at få udbytte af det allerede etablerede internationale ungdomsarbejde.
  • De andre byer var positivt optaget af Nyborgs arbejde med at omsætte kulturarven til både menneskelig og økonomisk ressource og var meget interesserede i at indgå i nærmere dialog om konkrete projekter eller fælles vidensudveksling. Her har Nyborg igen en mulighed for at markere sig stærkt i en international sammenhæng.

Konkret foreslår vi at besøge det historiske marked i Neuburg i 2015, der er tilsvarende Nyborgs Danehofmarked. Det løber over to weekender hvert andet år med næsten 100.000 besøgende. Til gengæld er omtrent 80 procent af byens befolkning  klædt ud i historisk tøj. De har ligesom Nyborg ingen entré til byen men arbejder, som os , med pengeindkrævere, hvor bidragene er frivillige, men alle bidrager til det fælles projekt. I Neuchatel havde man lige udviklet et nyt interaktivt kommunikationssystem mellem kommune og borgere, som de var meget interesserede i at komme til Nyborg og præsentere og samtidig høre mere om vores arbejde med kulturarven. Et gensidigt besøg kunne være oplagt. Hvorvidt disse tiltag vil medføre yderligere konkrete samarbejder f.eks. inden for erhvervslivet kan kun fremtiden vise. Men muligheden er der på en unik baggrund i en global sammenhæng.

Derfor har vi også anbefalet, at vi går videre med at udvikle samarbejdet, hvilket Nyborg Kommune har nikket til. Der ligger her et stykke arbejde og venter og alene kan ingen gøre det. Vi arbejder lige nu på at organisere os i Nyborg, så vi kan byde konkret ind som samarbejdspartner, og må så vente og se, hvor langt de andre byer er med. Vi er enige om, at vi selvfølgelig skal se en fælles fremdrift, inden vi begynder at forpligte os mere bindende, men viljen er klart tilstede - og der er et potentiale, der skal afprøves.

Teksten her er en let bearbejdet og forkortet version at den rapport, som museets repræsentanter indleverede til Nyborg Kommune efter hjemkomsten og som er blevet præsenteret for Erhvervs- og Udviklingsudvalget i Nyborg Kommune.

Nedenfor: Den underskrevne bruttoliste/aftale.

NofWs.1

NofW s2